Najnovšie správy

Konferencia Konrad Adenauer Stiftung – „Budúcnosť kresťanských a konzervatívnych hodnôt v Európe“

Kancelária Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave usporiadala koncom marca konferenciu na tému budúcnosti konzervatívnych hodnôt v Európe pre zástupcov mládežníckych organizácií zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Maďarska.
Mikuláš Dzurinda prijal pozvanie na debatu s mladými ľuďmi predovšetkým o ich budúcnosti v Európe. Vo svojom vystúpení krátko načrtol jeho pohľad na súčasnú politickú scénu a podmienky pre život, štúdium a osobné uplatnenie mladých ľudí. Krátko z jeho vystúpenia:
“ V Európe v súčasnosti platíme za nerozvážnu minulosť, platíme za nezodpovednú politiku populistov. Výsledok takejto nezodpovednej politiky vidíme napríklad vo vysokej nezamestnanosti mladých ľudí naprieč celou Európou. Okrem tohto problému stojíme aj pred ďalšími nemenej aktuálnymi výzvami akými bezpochyby je bezpečnosť a migrácia. Jediným liekom na zvládnutie týchto výziev je potreba hlbokých štrukturálnych reforiem, podpora start-upov, skvalitňovanie vzdelávania a výskumu a dodržiavanie a presadzovanie trvalých hodnôt. Takých hodnôt akou je napríklad: obeť, solidarita, ale aj odvaha prinášať obete.“