Príhovor

Príhovor

Pracovali sme vo viacerých vládnych inštitúciách, aj v tých najvyšších. Podieľali sme sa na integrácii Slovenska do euroatlantických štruktúr – OECD, NATO i EÚ. Boli sme pri kladení základov pre zavedenie jednotnej európskej meny EURO. Boli sme členmi tímov, ktoré pripravovali politické, ekonomické a sociálne reformy, vďaka ktorým sa Slovensko v priebehu niekoľkých rokov stalo modernou stredoeurópskou krajinou.

Prostredníctvom Inštitútu pre politiku a reformy chceme zúžitkovať to, čo sme sa za dvadsať rokov intenzívnej práce naučili. Svoje skúsenosti a poznatky chceme ponúkať nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami, pretože všetko, čo sa deje v našom okolí a v globalizujúcom sa svete, sa dotýka aj Slovenska.

Chceme prispievať k hľadaniu odpovedí na aktuálne otázky a výzvy, akými sú dôsledky ekonomickej krízy a jej prekonávanie, dopady zrýchľujúcej sa migrácie občanov, tvorba pracovných príležitostí, najmä pre mladých ľudí, spolužitie občanov v etnicky zmiešaných krajinách, efektívna regionálna spolupráca, efektívna decentralizácia verejnej správy, nepriaznivý demografický vývoj, efektívne fungovanie európskych inštitúcií a iné relevantné témy.

V zahraničí sa chceme orientovať najmä na krajiny, ktoré nasledujú alebo chcú nasledovať príbeh Slovenska, najmä ten integračný a modernizačný. Krajinám Východného partnerstva, Západného Balkánu, ale aj iným, chceme prispieť k naplneniu ich integračných ambícií a cieľov. Ale aj k presadeniu potrebných reforiem – daní a odvodov, sociálneho systému, zdravotníctva, školstva, verejnej správy, dôchodkového systému, k tvorbe atraktívneho podnikateľského prostredia a konkurencieschopnej ekonomiky, priťahujúcej investície a podporujúcej malých a stredných podnikateľov.

Mikuláš Dzurinda

Mikuláš Dzurinda
prezident Inštitútu pre politiku a reformy