Najnovšie správy

Už o pár dní spúšťame projekt Európska politická akadémia v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS a Nadáciou Konráda Adenauera.

Inštitút pre politiku a reformy Nezávislé občianske združenie podporujúce diskusiu o spoločnosti, jej modernizácii, správe vecí verejných, politike a reformách. Založený na hodnotách pluralitnej demokracie, volného trhu a ochrany ľudských práv. Usiluje o presadzovanie tradičných hodnôt, slobody a zodpovednosti jednotlivca. Podporuje vzdelanosť, občiansku a politickú aktivitu ludí. SEEDS, nezisková organizácia Inšpirujeme k zvedavosti, cez zvedavosť k poznaniu a cez poznanie k zodpovednosti. Cielom našich projektov je prinášat nové pohlady na svet, nové informácie, budit túžbu dozvediet sa viac a starať sa o to, co máme, byt aktívnym. Konrad Adenauer Stiftung Základným cielom nadácie je rozvoj slobodnej občianskej spoločnosti. Ideovým základom činnosti KAS je kresťanské chápanie človeka a hodnoty ako sloboda, spravodlivosť a solidarita. Európska politická akadémia je občiansko – vzdelávací projekt, v ktorom formou debát na školách a otvorenými diskusiami so širokou verejnosťou chceme vytvoriť platformu pre výmenu názorov na tažiskové aktuálne celospoločenské témy. Hľadáme odpovede na otázky. V čom sme iní a v čom rovnakí? Ako sa líši naša kultúra, zvyky, náboženstvo? Ako toto všetko súvisí s demokraciou? V čase, kedy je populizmus všadeprítomný, a ľudia strácajú záujem o to, čo sa deje okolo nich, je cielom vzbudit najmä u mladých ludí interest o svoje okolie, o veci verejné, o svoju krajinu, ale aj o našich susedov a ako zapadá Slovensko do kontextu Európy a sveta. Co Európa môže urobiť pre nás a čo my môžeme urobit pre ňu. Nezáujem a nedôvera vo veci verejné je najmarkantnejšia práve v tomto turbulentnom období, ekonomických a sociálnych problémov. Obzvlášt mladá generácia sa cíti stratená a zmätená, čo predovšetkým pramení z obáv o stratu schopnosti uplatnit sa v pracovnom živote. Okrem toho sme konfrontovaní takými javmi ako je populizmus, kríza multikulturalizmu, migrácia, ci extrémizmus. Dianie u nášho východného suseda, na Ukrajine, nás už vôbec nemôže nechat pokojnými. Zámerom EPA je práca so širokou verejnosťou a vytváranie platformy pre výmenu názorov a posilnovanie demokratických postojov. Debatami na aktuálne témy chceme posilnovať schopnosť občanov kriticky posudzovat celospoločenské dianie a zaujímat tak postoje na základe vlastného uváženia. Cielom EPA je:
  • Zatraktívniť vyučovanie na predmetoch ako je Náuka o spoločnosti, Zemepis a Dejepis;
  • Povzbudzovať k zvedavosti, poznaniu a k zodpovednosti;
  • Prinášat nové informácie o našom okolí, krajine, o našich susedoch;
  • Posilňovať schopnosť širokej verejnosti posudzovať aktuálne celospoločenské témy;
  • Motivovať ku kritickému mysleniu;
  • Inšpirovať občanov k aktivitám vo verejnom živote;
  • Vytvárať networkingovú skupinu občiansky aktívnych Stredoeurópanov;
Kedy, kde a kto? Projekt EPA bude prebiehať v mesiacoch máj až december 2015 na vybraných stupňoch škôl a na otvorených debatách so širokou verejnosťou v slovenských mestách. Lektormi a rečníkmi debát budú osobnosti politického, akademického, hospodárskeho a kultúrneho života. Prinášame pohľad na svet očami cestovatelov, pohľad na planétu Zem očami enviromentalistov, pohľad na vzťahy medzi krajinami očami politikov, ekonómov a diplomatov. Kontakt: info@institute4policy.eu Aktuálny program EPA nájdete na: www.facebook.com/pages/Inštitút-pre-Politiku-a-Reformy/ Tešíme sa na stretnutie s Vami a na Vaše podnety.